service dep
    


   


ซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่  โรงพยาบาลลานนา จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนเตรียมพร้อม
สถานการณ์อุบัติภัยหมู่ประจำปี ณ แผนกผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน วิทยากรโดย คุณศรีทัย  สีทิพย์ หัวหน้าห้องตรวจ Trauma โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา


Copyright © 2010 Lanna Hospital