ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

  ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลลานนา
 
 

  บริการตรวจรักษา และวินิจฉัย โรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง

 บริการตรวจรักษา และวินิจฉัย โรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง ทุกสาขา บริการตรวจพิเศษ เช่น

  • ตรวจหาค่าแคลเซียมสกอล์ในหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
  • ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยการวิ่งบนสายพาน (Exercise stress test)
  • ตรวจการทำงานของหัวใจโดยใช้คลื่นความถี่สูง (Echocardiogram)
  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G)
  • เครื่องตรวจหัวใจตลอด 24 ชม. (Holter monitor)
  • เครื่องตรวจสมรรถภาพทางปอด (Pulmonary function test)

ตารางแพทย์ศูนย์อายุรกรรม
ชื่อแพทย์ วันออกตรวจ เวลา
พญ. เครือวัลย์ แก้วสุทธิ

จันทร์-ศุกร์
เสาร์

08.00 - 17.00
08.00 - 12.00
นพ. อัครพงศ์ ศรีภูษณาพรรณ จันทร์-อังคาร
พุธ-ศุกร์
พุธ
เสาร์-อาทิตย์
08.00 - 12.00
08.00 - 17.00
17.00 - 20.00
17.00 - 08.00
ผศ.นพ. ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย

จันทร์-อังคาร
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

17.00 - 20.00

17.00 - 08.00
12.00 - 17.00
08.00 - 12.00
นพ. ดุสิต ชุ่มภิรมย์ จันทร์ พุธ 08.00 - 12.00
พญ. อนุมล นันทิยา อาทิตย์-พฤหัสบดี
ศุกร์
08.30 - 17.30
08.00 - 12.00
นพ. ทรงอดุลย์ ยอดมาลัย ศุกร์ อาทิตย์
จันทร์
อังคาร-พุธ
พุธ
พฤหัสบดี
08.30 - 17.00
08.00 - 20.00
08.00 - 17.00
20.00 - 08.00
08.00 - 12.00
นพ. ศุภชัย สินไตรรัตน์ อาทิตย์ อังคาร
จันทร์-เสาร์
(ยกเว้นอังคาร)
08.00 - 12.00
08.00 - 17.00

พญ. พิมพ์ฤทัย ประดิษฐ์ทองงาม อังคาร
ศุกร์
17.00 - 20.00
13.00 - 17.00
นพ. เกษตร ฉิมพลี พฤหัสบดี 11.00 - 17.00
รศ.พญ. สุมิตรา ทองประเสริฐ เสาร์ 09.30 - 16.00
นพ. ไพบูลย์ อรุณมานะกุล พฤหัสบดี
เสาร์
18.00 - 20.00
08.00 - 12.00
พญ. ฉัตรบงกช เขมาชีวกุล จันทร์ 09.00 - 18.00
นพ. สิริวิทย์ วงศ์สกุล อังคาร พุธ
พฤหัสบดี ศุกร์
09.00 - 18.00
09.00 - 12.00
รศ.พญ. บุญสม ชัยมงคล เสาร์ 09.00 - 16.00
นพ. วินัย สุริยานนท์ อาทิตย์
พุธ
13.30 - 16.00
08.00 - 12.00
นพ. จารุวัตร ยศสมบัติ ศุกร์ 14.00 - 16.00
นพ. กัณวีร์ เทศเกตุ จันทร์ พุธ 17.00 - 20.00
พญ. ดริน เรือนเป็ง อังคาร พฤหัสบดี 17.00 - 20.00
นพ. อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ พุธ ศุกร์ 17.00 - 20.00

 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลานนา 053-999-710

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

                

 
designed by Lanna Hospital