ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 


 คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลลานนา Dental Clinic

 

 

คลินิกทันตกรรม  DENTAL CLINIC

   เปิดให้บริการที่ชั้น 2 อาคาร A ตรงข้ามศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการด้านทันตกรรม

โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกด้าน ให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันในทุกช่วงวัย ให้บริการด้วยมาตรฐานทางเทคโนโลยี เครื่องมือที่ทันสมัย มั่นใจในความสะอาดด้วยระบบปลอดเชื้อ โดยเครื่องมือทุกชนิดผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อและควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐานสากล


 

 

       อัตราค่าบริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลลานนา

ลำดับ รายการ ราคา (บาท) / หน่วย
1 ตรวจสุขภาพปาก / ฟัน

Oral /Tooth Examination

200 – 300 / ครั้ง
  ตรวจสุขภาพปากประกันสังคม 55 , 110 / ครั้ง
2

ถ่ายภาพรังสี  (ก)
2.1  Periapical film
2.2  OPG
2.2.1  PA
2.2.2  Hand wrsit
2.2.3  Lateral cep
2.2.4  TMJ

 


200
400
400
400
400
400

3 ค่าวัดความชีวิตของฟัน (EPT)   300-500 / ครั้ง
4 ขูดหินปูน และขัดฟัน (ทั้งปาก)

Scaling & Polishing

900 – 1,200
5 ปรับแต่งฟัน หรือวัสดุอุดฟัน (ทำจากที่อื่น) Tooth/Filling adjustment 300
6 แผ่นยางกันน้ำลาย Rubber dam placement 300
7

อุดฟัน (ฟันแท้ / ฟันน้ำนม)

Dental Restoration
(Permanent Teeth /
Deciduous Teeth)

600 – 1,200

/ ด้าน
7.1 อุดฟันด้วยอมัลกัม Filling with Amalgam
7.2  อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

Filling with Tooth - Colored
Filling Materials

7.3  อุดฟันด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์  ชนิดแคปซูล

Filling with GI – Capsule
(Ketac – Silver, Ketac fit)

7.4  อุดฟันชั่วคราว Temporay Filling  

7.5  เคลือบร่องฟัน 

      PRR

Pit – fissure Sealant

PRR

500 – 800 / ซี่

600 – 1,200 / ซี่

8 การรักษาอาการเสียวฟันบริเวณคอฟัน Rx of hypersensitivity of cervical area (first tooth) 300 / ซี่
9 รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน

Emergency Treatment (Service)

1,000 – 2,000 / ซี่
10

เอ็นโดคอนติกส์ (ไม่รวมค่าอุดฟัน)
- ฟันแท้ / ฟันน้ำนม

10.1  Pulpotomy

         10.1.1  ฟันแท้
         10.1.2  ฟันน้ำนม

Endodontics (not included
permanent filling)

(Permanent Tooth)
(Deciduous Tooth)

1,200 – 2,000 / ซี่

10.2  รักษารากฟัน

Root Canal Treatment

 

10.2.1  ฟันน้ำนม
10.2.2  ฟันแท้

Deciduous Tooth
Permanent Tooth

1,500 – 2,500 / ซี่

        10.2.2.1  ฟันหน้า

Anterior Tooth

4,000 – 6,000 / ซี่

        10.2.2.2  ฟันกรามน้อย

Premolars

5,000 – 7,000 / ซี่

        10.2.2.3  ฟันกรามใหญ่ Premolars 7,000 – 10,000 / ซี่
11  

ศัลยกรรมช่องปาก


11.1  ถอนฟันน้ำนม

Oral Surgery

Extraction of Deciduous Tooth


600 – 1,200 / ซี่

11.2  ถอนฟันแท้

- อย่างง่าย (Simple)
- อย่างยาก (complicated)

Extraction of Permanent Tooth

900 – 1,200 / ซี่

1,200 – 2,000 / ซี่

11.3  ผ่าฟันคุด

Surgical Removal of Impacted Tooth 2,000 – 4,000 / ซี่
11.4  ตัดรากฟัน Root Resection 1,500 – 3,000 / ซี่
11.5  การขลิบ  และแต่งกระดูก Alveoloplasty 1,000 – 2,000 / ตำแหน่ง
11.6  การเจาะถุงหนอง Incision for Drainage 1,000 – 1,500 / ตำแหน่ง
11.7  เย็บแผล Suture 300 – 500 / ตำแหน่ง
 

11.8  การรักษาโรคเหงือกทางศัลยกรรม

Periodontal Surgery 1,000 – 3,000 / ตำแหน่ง
  11.9  การขูดเกลารากฟัน Deep Curettage 900 – 1,200 / ตำแหน่ง / Quadrant
  11.10  การตัดเหงือก Gingivectomy 900 – 1,200 / ตำแหน่ง
  11.11  ผ่าตัดชิ้นเนื้อ (เนื้อเยื่อแข็ง) Biopsy of oral tissue – hard (not include Lab) 2,000 – 3,000 / ตำแหน่ง
  11.12  ผ่าตัดชิ้นเนื้อ (เนื้อเยื่ออ่อน) Biopsy of oral tissue – soft (not include Lab) 1,000 – 1,500 / ตำแหน่ง
12

ฟันปลอม
12.1  ฟันปลอมทั้งปากชนิดถอดได้     Denta Prosthesis

12.1.1  ฐานทำด้วยพลาสติก

Acylic denture Base

10,000 – 12,000 / ชิ้น

12.1.2  ฐานทำด้วยโลหะ Vitallium denture Base 12,000 – 15,000 / ชิ้น

12.1.3  ค่า Lab (อัตราค่าบริการทาง     
ทันตกรรม ไม่รวมค่า Lab ที่ส่งออกไปข้างนอก)

  + ค่า Lab / ชิ้น

12.3  ครอบฟัน / สะพานฟัน Crown / Bridge

12.3.1  โลหะชนิด
12.3.2  โลหะชนิด
12.3.3  ทอง
12.3.4  PVC
12.3.5  ค่า Lab (อัตราค่าบริการทาง
ทันตกรรม ไม่รวมค่า Lab ที่ส่งออกไปข้างนอก)

non – Precious
Semi – Precious
Gold

8,000 – 12,000
+ ค่าแลป / ซี่

+ค่า Lab / ชิ้น

12.4  ครอบฟันน้ำนม

      12.4.1  ค่า Lab (อัตราค่าบริการทาง
ทันตกรรม ไม่รวมค่า Lab        ที่ส่งออกไปข้างนอก)

Stainless Steel Crown for Deciduous Tooth

1,200 – 2,000 / ซี่

+ค่า Lab / ชิ้น

12.5  ครอบฟัน / สะพานฟันชั่วคราว
       
      12.5.1   ค่า Lab (อัตราค่าบริการทาง
      ทันตกรรม ไม่รวมค่า Lab             ที่ส่งออกไปข้างนอก)

Temporary Crown / bridge

3,000 – 4,000 / ซี่

+ค่า Lab / ชิ้น

12.6  เดือยฟัน

      12.6.1  โลหะชนิด
12.6.2  โลหะชนิด
12.6.3  ค่า Lab (อัตราค่าบริการทาง
ทันตกรรม ไม่รวมค่า Lab       ที่ส่งออกไปข้างนอก)

Pin Tooth

Non – precious
Semi - Precious

3,000 + ค่าแลป / ซี่

+ค่า Lab / ชิ้น

12.7   เครื่องมือป้องกันการกัดฟัน Night guard 2,000 / ชิ้น
13

อื่นๆ
13.1  ฟิน

MISCELLANEOUS
Pin

500 / ฟิน
  13.2  ขัดฟันเด็ก   500 / ครั้ง
  13.3  เคลือบฟลูออไรด์   500 / ครั้ง
  13.4  ล้างแผลในช่องปาก / ใส่ยารักษา Dry socket หยุดเลือดในช่องปากด้วยวิธีพิเศษ Wound irrigation / Wound dressing / Special treatment to stop bleeding 500 – 800 / ครั้ง
14 ยึดฟันเข้าตำแหน่งเดิม Tooth reimplantation / Stabilization of avulsed or displaced tooth 2,000 – 2,500 / ซี่

 

ตารางออกตรวจแพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลลานนา 052-134-742

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

 

 

 

        

   คลินิกทันตกรรม
   ทำรากฟันเทียม
   ทันตกรรมสิทธิ์ประกันสังคม
 
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

           

 
designed by Lanna Hospital