ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

  บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ CMR
 

 

ชื่อในการดำเนิน สถานประกอบการ " โรงพยาบาลลานนา"

รายละเอียดหลักทรัพย์

ที่อยู่
 
เลขที่ 1 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เวบไซต์บริษัท
 
ที่อยู่สำนักงาน
 
เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์
 
0-5213-4777
โทรสาร
 
0-5213-4789

 

 
หมวดธุรกิจ
การแพทย์
กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ 
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก
17 ต.ค. 2537
ดาวน์โหลด
-

 
บริษัท/หลักทรัพทย์
ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
โครงสร้างการถือหุ้น
-  โครงสร้างธุรกิจ
- โครงสร้างการจัดการ
- การกำกับดูแลกิจการ
- ข้อบังคับบริษัท
สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข่าวบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
หนังสือเรียนเชิญเสนอวาระการประชุมและกรรมการล่วงหน้า 2566 Download
Invitation to shareholders to propose the 2023 Annual General shareholders’ Meeting Agenda and nominees’ name for being the Director in advance Download
แบบฟอร์มคำขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 Download
Proposed Agenda for 2023 Annual General Meeting Form Download
แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 Download
Nominated Qualified Candidate for Directorship in 2023 Annual General Meeting Form Download
แบบแสดงรายการข้อมูล
แบบ 56-1 ประจำปี 2565 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2564 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2563 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2562 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2561 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2560 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2559 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2558 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2557 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2556 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2555 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2554 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2553 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2552 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2551 Download
แบบ 56-1 ประจำปี 2550 Download
รายงานประจำปี (แบบ56-2)
รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) Download
Annual Report 2022 (Form 56-1 One Report) Download
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) Download
Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report) Download
รายงานประจำปี 2563 Download
Annual Report 2020 Download
รายงานประจำปี 2562 Download
Annual Report 2019 Download
รายงานประจำปี 2561 Download
Annual Report 2018 Download
รายงานประจำปี 2560 Download
Annual Report 2017 Download
รายงานประจำปี 2559 Download
Annual Report 2016 Download
รายงานประจำปี 2558 Download
Annual Report 2015 Download
รายงานประจำปี 2557 Download
Annual Report 2014 Download
รายงานประจำปี 2556 Download
Annual Report 2013 Download
รายงานประจำปี 2555 Download
Annual Report 2012 Download
รายงานประจำปี 2554 Download
Annual Report 2011 Download
รายงานประจำปี 2553 Download
Annual Report 2010 Download
รายงานประจำปี 2552 Download
Annual Report 2009 Download
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of
Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited
Download
รายงาน AGM ประจำปี 2566 Download
Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of
Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited
Download
รายงาน AGM ประจำปี 2565 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2564 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2563 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2562 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2561 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2560 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2559 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2558 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2557 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2556 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2555 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2554 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2553 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2552 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2551 Download
รายงาน AGM ประจำปี 2550 Download
งบการเงิน
งบการเงินประจำปี 2565 Download
งบการเงินประจำปี 2564 Download
งบการเงินประจำปี 2563 Download
งบการเงินประจำปี 2562 Download
งบการเงินประจำปี 2561 Download
งบการเงินประจำปี 2560 Download
งบการเงินประจำปี 2559 Download
งบการเงินประจำปี 2558 Download
งบการเงินประจำปี 2557 Download
งบการเงินประจำปี 2556 Download
งบการเงินประจำปี 2555 Download
งบการเงินประจำปี 2554 Download
งบการเงินประจำปี 2553 Download
งบการเงินประจำปี 2552 Download
งบการเงินประจำปี 2551 Download
งบการเงินประจำปี 2550 Download
งบการเงินประจำปี 2549 Download
หนังสือเชิญประชุม AGM ประจำปี 2566 และเอกสารประกอบ
หนังสือเชิญประชุม AGM ประจำปี 2566   Download
Invitation to the AGM of Shareholders in 2023 Download
เอกสารหลักฐานการเข้าประชุม  Download
นิยามกรรมการอิสระ  Download
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่  Download
ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุม  Download
แผนที่สถานที่จัดประชุม Download
หนังสือมอบฉันทะ (Proxy)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  : Proxy Form  A. Download
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  : Proxy Form  B. Download
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  : Proxy Form  C. Download

 

        
   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   ศูนย์ศัลยกรรมส่องกล้อง

           

 
designed by Lanna Hospital