ไทย  | อังกฤษ | ญี่ปุ่น
 

 

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาข้าราชการ 

เดิมข้าราชการจะใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนได้  ในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเท่านั้น โดยชำระเงินเองทั้งหมดและเบิกคืนได้บางส่วนได้แก่

      -  ค่าห้อง วันละ 600 บาท
      -  ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 3,000    บาท (หมายถึง ค่าแลป, ค่า  X-RAY, ค่าผ่าตัด, ค่ายา ฯลฯ)
      -  ค่าน้ำเกลือ ถุงละ 200 บาท

           ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 กรมบัญชีกลางและสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 32 แห่ง ทำข้อตกลงร่วมกันในโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยร่วม (DRGs) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิเบิกราชการตามกฎหมาย อาทิ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว นอกเหนือจากสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ สำหรับหลักเกณฑ์นั้นได้กำหนดเกี่ยวกับโรคที่จะเบิกจ่ายได้ต้องเป็นโรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery) โดยมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่ายเอง (Copayment) ไม่สามารถเบิกได้ ประกอบด้วย

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ส่วนเกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมแพทย์
3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะแจ้งผู้ป่วยให้ทราบก่อนเข้ารับการรักษา

           โรงพยาบาลลานนา เป็น 1 ในจำนวน 32 โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกของกรมบัญชีกลางให้เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สำหรับชนิดของการผ่าตัดที่โรงพยาบาลลานนาได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางได้แก่ การผ่าตัดถุงน้ำดีและท่อน้ำดี การผ่าตัดไส้เลื่อน การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก การผ่าตัดฝีข้างทวารหนัก การผ่าตัดเส้นเลือดขอด การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ การคลอด การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและรังไข่  การผ่าตัดนิ่วไต การผ่าตัดต่อมลูกหมาก การผ่าตัดซ่อมเยื่อแก้วหู การผ่าตัดต้อกระจก ฯลฯ โรงพยาบาลลานนา มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆและทีมงานสหสาขาวิชาชีพ ที่พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยสิทธิเบิกราชการ โดยโรงพยาบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยสิทธิเบิกราชการและประสานงานกับกรมบัญชีกลาง สำหรับค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบจ่ายเอง (Copayment) ได้แก่

1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ส่วนเกินอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด
2. ค่าธรรมเนียมแพทย์
3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)

           กรมบัญชีกลางกำหนดให้โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ได้ตกลงไว้ โดยราคาดังกล่าวได้ผ่านการต่อรองจากกรมบัญชีกลางแล้ว.


 รายละเอียดโรคในการรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

 โครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนด้วยระบบ DRG

 ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง

 คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ


โทรศัพท์สอบถามได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 052-134-777
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

 

Share
 

 

 

        

   บทความเพื่อสุขภาพ
   คลิปรายการสุขภาพ
   นักลงทุนสัมพันธ์
   CSR ลานนาเพื่อสังคม
   แผนกบริการ
   คลินิกพิเศษ
   ร่วมงานกับเรา
   ข่าวสารลานนา
   สิทธิประโยชน์ส่วนลด
    
        
   ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
   ศูนย์มะเร็งนรีเวช
   ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
   ศูนย์อายุรกรรม
   ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
   ศูนย์ทันตกรรม
   ศูนย์โรคปวดท้อง
   ศูนย์ตรวจสุขภาพ

          

 
designed by Lanna Hospital